فهرست همه رویدادها

تمامی رویدادهای گذشته و پیش رو در بلیت باکس.

فیلم سینمایی زاد بوم در بوشهر

فیلم سینمایی زاد بوم در بوشهر

در این فیلم که فیلمبرداری آن در کشور آلمان، امارات و ایران انجام شده است، بازیگرانی چون عزت الله انتظامی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، بهرام رادان، پگاه آهنگرانی، مهدی سلوکی، احمد کاوری،هوشنگ توکلی، علی مردانه و بازیگران آلمانی اولریکه کارگوس،رناته بیلیب

از یکشنبه 29 مرداد 1396